Traject

TRAJECT

De school kan in samenspraak met ouders en CLB, aanmelding doen bij het ondersteuningsnetwerk na het doorlopen van een HGD (handelingsgerichte diagnostiek)- traject door het CLB. 

De zorgleerkracht of CLB-medewerker van uw school licht het specifieke traject van jouw zoon/dochter graag verder toe.

CATEGORIEËN

Wij geloven in de groei van alle betrokkenen in een ondersteuningstraject. Daarom focussen we op het versterken van zowel leerkrachten, zorgteam, leerling en ouder. Zo kunnen we de proactieve ondersteuning stilaan doen evolueren naar een vraaggestuurde ondersteuning en/of een aanbod binnen een cluster. Op maat van elke leerling kiezen we een beginpunt en een trajectverloop. Het uiteindelijke streven is het laten groeien in autonomie (van leerling en schoolteam) en het afbouwen van de ondersteuning. We hebben ons doel bereikt als het schoolteam aangeeft de tools in handen te hebben en we vaststellen dat de leerling comfortabel kan leren en ontwikkelen.

Download hier de flyerfolder voor meer info over de categorieën.

Proactief traject lange of korte termijn

1

Aanmelding

De school geeft een nieuwe aanmelding door via de form. Er wordt een ondersteuner toegewezen aan de nieuwe leerling en zijn leerkrachten. 

2

Observatie

De ondersteuner komt, na afspraak met de leerkracht, kijken in de klas. Hij/zij bekijkt de leerling binnen de klassfeer en klaswerking.  

3

Afstemmingsgesprek

De ondersteuner bekijkt samen met de leerkracht  de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Welke noden worden in de klaswerking al opgenomen? Waar is extra ondersteuning voor nodig? De leerkracht en ondersteuner herformuleren de ondersteuningsbehoeften van de leerling naar leervragen van de leerkracht. 

4

Planningsgesprek

Samen met de school, de ouders en waar mogelijk de leerling,  spreken we enkele doelen en acties af waarrond we de komende periode zullen werken. Deze doelen en acties worden samengevat in een trajectfiche waarin de ondersteuner en school samen de opvolging neerschrijven.

5

Opvolggesprek

Tijdens het opvolggesprek evalueren de school, ouders, ondersteuner en waar mogelijk de leerling, samen de gemaakte acties. Zijn de doelen bereikt of moeten er nieuwe acties afgesproken worden? Waar nodig worden er ook nieuwe doelen geformuleerd. 

6

Afrondingsgesprek

Aan het einde van het schooljaar of het einde van een traject, worden de gemaakte doelen en acties nogmaals geëvalueerd. Samen met de ouders, school en waar mogelijk de leerling wordt bekeken of de ondersteuning volgend schooljaar verder gezet zal worden en in welke vorm en intensiteit. 

7

Wanneer de ondersteuning niet voldoende tegemoet komt aan de ondersteuningsbehoeften  van de leerling of wanneer de leerling overgaat naar het (buitengenwoon/secundair) onderwijs, zorgt de CLB- medewerker voor de nodige vervolgstappen.