Traject

TRAJECT

De school kan in samenspraak met ouders en CLB, aanmelding doen bij het leersteuncentrum gekoppeld aan de school na het doorlopen van een HGD (handelingsgerichte diagnostiek)- traject door het CLB. 

De zorgleerkracht of CLB-medewerker van uw school licht het specifieke traject van jouw zoon/dochter graag verder toe.

CATEGORIEËN

Wij geloven in de groei van alle betrokkenen in een leersteuntraject. Daarom focussen we op het versterken van zowel leerkrachten, zorgteam, leerling en ouder. Zo kunnen we de proactieve leerssteun stilaan doen evolueren naar een vraaggestuurde leersteun en/of een aanbod binnen een cluster. Op maat van elke leerling kiezen we een beginpunt en een trajectverloop. Het uiteindelijke streven is het laten groeien in autonomie (van leerling en schoolteam) en het afbouwen van de leersteun. We hebben ons doel bereikt als het schoolteam aangeeft de tools in handen te hebben en we vaststellen dat de leerling comfortabel kan leren en ontwikkelen.

Download hier de folder voor meer info over de categorieën.

Proactief traject lange of korte termijn

1

Aanmelding

De school geeft een nieuwe aanmelding door via de form. Er wordt een leerondersteuner toegewezen aan de nieuwe leerling en zijn leerkrachten. 

2

Observatie

De leerondersteuner komt, na afspraak met de leerkracht, kijken in de klas. Hij/zij bekijkt de leerling binnen de klassfeer en klaswerking.  

3

Afstemmingsgesprek

De leerondersteuner bekijkt samen met de leerkracht  de onderwijs - en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Welke behoeften worden in de klaswerking al opgenomen? Waar is extra leersteun voor nodig? De leerkracht en leerondersteuner herformuleren de onderwijs - en ondersteuningsbehoeften van de leerling naar leervragen van de leerkracht. 

 

4

Planningsgesprek

Samen met de school, de externe partners, de ouders en waar mogelijk de leerling,  spreken we enkele doelen en acties af waarrond we de komende periode zullen werken. Deze doelen en acties worden samengevat in een trajectfiche waarin de leerondersteuner en de school samen de opvolging neerschrijven.

 

5

Opvolggesprek

Tijdens het opvolggesprek evalueren de school, de ouders, de leerondersteuner en waar mogelijk de leerling, samen de gemaakte acties. Zijn de doelen bereikt of moeten er nieuwe acties afgesproken worden? Waar nodig worden er ook nieuwe doelen geformuleerd. 

 

6

Afrondingsgesprek

Aan het einde van het schooljaar of het einde van een traject, worden de gemaakte doelen en acties nogmaals geëvalueerd. Samen met de ouders, de school en waar mogelijk de leerling wordt bekeken of de leersteun volgend schooljaar verder gezet zal worden en in welke vorm en intensiteit. 

 

7

Wanneer de geboden leersteun niet voldoende tegemoet komt aan de onderwijs - en ondersteuningsbehoeften  van de leerling of wanneer de leerling overgaat naar een andere school of  onderwijsniveau zorgt de CLB- medewerker voor de nodige vervolgstappen.