Visie

Het Plus² team biedt voornamelijk leersteuntrajecten in het basis- en secundair onderwijs. Deze trajecten bouwen verder op de fase van verhoogde zorg en de redelijke aanpassingen die de school al toepast voor de leerling. Onze visie op kwaliteitsvolle leersteun is gebaseerd op twee pijlers: samenwerking en maatwerk voor leerlingen, leerkrachten en schoolteams binnen de context van de klas en de school.

De leervraag van de leerkracht en het schoolteam is hierbij het vertrekpunt. Centraal staan de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en hun ouders. 

We bieden leersteun vanuit het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs, en houden hierbij rekening met het pedagogisch project van de school.

p

ositief en oplossingsgericht

We formuleren doelen per leerling, per leerkracht of groep van leerlingen of leerkrachten, die uitgaan van sterktes, mogelijkheden en talenten. Doorheen onze ondersteuning worden deze waar nodig bijgestuurd. Dit gebeurt steeds op een oplossingsgerichte manier en vanuit een constructief en positief denkkader.

eerling en leerkracht

Het doel van onze ondersteuning is het bieden van gelijke onderwijskansen in het regulier onderwijs, op het vlak van leerwinst, welbevinden en zelfredzaamheid. Door de klasgroep te gebruiken als hefboom versterkt Plus² de relatie tussen leerling en leerkracht en leerlingen onderling. Onze coachende en gerichte aanpak versterkt de competenties en de handelingsbekwaamheid van de leerkracht.

Zo groeien we samen naar inclusief onderwijs.

u

niversal design for learning

Onze werking stoelt op het principe van handelingsgericht werken, waarbij het UDL-principe centraal staat. Hierover communiceren we transparant met alle betrokkenen.

Plus² biedt een doelgerichte, systematische en flexibele ondersteuning op maat die voelbaar is tot op de klasvloer.

s

amenwerking

Van bij de start krijgt leersteun, vanuit verbindend eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid, inhoud en vorm. We beogen hierbij een constructieve samenwerking tussen de leerondersteuner, de leerkracht, de leerling, de ouders/opvoedingsbetrokkenen, het schoolteam, het CLB en de PBD. Ook andere partners, andere leersteuncentra, buitengewoon onderwijs … kunnen hierbij betrokken worden.

Plus² erkent de leerling en zijn ouder(s)/opvoedingsbetrokkenen als ervaringsdeskundigen, die als evenwaardige partners betrokken worden bij de vormgeving van het leersteuntraject.

Een complementaire samenwerking met éénieder versterkt ons allemaal.

van twee scholengroepen naar alle onderwijsnetten

PLUS² heeft stevige wortels in de samenwerking tussen GO! scholengroep Waasland en GO! Het Leercollectief. We bieden leersteun in zowel het basis- als het secundair onderwijs en dit in scholen van alle onderwijsnetten. 

“Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven."

Afrikaans spreekwoord