Team

Wie zijn wij?

Alle disciplines (leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, opvoeders, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, …) zijn vertegenwoordigd in ons team en we wisselen ervaring, kennis en expertise uit. We vertrekken vanuit vaste vertrouwenspersonen per school en vullen flexibel aan met collega’s van andere disciplines. Zo bewaken we dat de juiste expertise terecht komt bij de juiste leersteunvraag en hebben we oog voor de noodzakelijke vertrouwensband tussen de leerondersteuner en de school.

We houden onze expertise als team up-to-date door intervisie en externe professionalisering.

Samen hebben we veel ervaring opgebouwd in het onderwijs, maar ook in therapeutische praktijken, revalidatiecentra, kinderpsychiatrie, centra voor ontwikkelingsstoornissen, tehuizen, thuisbegeleidingsdiensten, MFC’s,… Verder gaan we op zoek naar de good practices in onze scholen die als inspiratiebron kunnen dienen in al onze trajecten.

Onze disciplines

Leerkrachten kleuter – en lager onderwijs
Leerkrachten secundair onderwijs
Leerkrachten buitengewoon basis- en secundair onderwijs
Logopedisten
Ergotherapeuten
Kinesisten
Psychologen
Orthopedagogen
Maatschappelijk werkers

Ons leersteuncentrum in praktijk

In de derde kleuterklas zit een meisje met een motorische problematiek. De vaste leerondersteuner is een leerkracht en deze richt zich op zelfredzaamheid, voorbereidende taal- en rekenvaardigheden, samen met de leerkracht van het meisje. Onze kinesist wordt extra ingeschakeld om advies te geven omtrent aanpassingen in functie van de houding aan tafel en voorbereidende schrijfvaardigheden. Dankzij deze aanpassingen qua meubilair en houding weet de juf hoe de kleuter optimaal kan deelnemen aan de verschillende activiteiten.

Een leerondersteuner, logopedist, springt even bij om uit te leggen aan de leerkracht wat het voor een leerling met dysfasie net zo moeilijk maakt in talige lessen. Samen stellen ze concrete doelen op die worden vastgelegd in de trajectfiche. Er wordt afgesproken dat de leerkracht het WO thema zoveel mogelijk probeert te ondersteunen met beeldmateriaal en W-vraagjes.

Een jongen van 14 jaar met autisme verwoordt erg moeilijk wat er in hem omgaat en kan niet aangeven wat zijn behoeften zijn. De leerondersteuner gaat te rade bij haar collega psycholoog om zicht te krijgen op concrete tools die het gesprek kunnen opentrekken. Deze tools past ze samen met de leerkracht en de zorgcoördinator toe in gesprekken met de betrokken leerling. 

De leerondersteuner, een psychologe, wil de klasleerkracht helpen bij het gedifferentieerd werken in de klas voor een kind met een individueel aangepast curriculum. Haar collega leerkracht van Plus² denkt mee welke coöperatieve werkvormen nog kunnen ingezet worden in deze klas. Zo komt er voor de juf tijd vrij om deze leerling ook individuele instructie te geven.

Een kleuter blijft erg moeilijk verstaanbaar in de klas, zowel voor de juf als de klasgenootjes. Om het communicatieproces en de sociale ontwikkeling te stimuleren besluiten de leerondersteuner en de juf om een communicatietool te ontwikkelen voor het kind : een ondersteunend praatboekje dat het kind kan gebruiken in de klas. De leerondersteuner ergotherapeut gaat samen met haar collega logopedist in overleg met het revalidatiecentrum. Om de tool uit te werken vertrekken ze vanuit de pictogrammen die het kind al aangeleerd kreeg in therapie. De leerondersteuner en de leerkracht maken samen het praatboekje, leren het kind dit te gebruiken in de kring en implementeren dit daarna in de klaswerking.